Föreläsningar

Trygga vill inspirera människor som möter barn och ungdomar, på ett eller annat sätt, att stärka, prioritera och bredda barn och ungas perspektiv. Vi vuxna måste börja våga se barnen runt oss och arbeta aktivt för att minska antalet barn som far illa. Trygga  erbjuder olika föreläsningar för att föra upp frågan om utsatta barn och inspirera till ett aktivt arbete för att synliggöra utsatta grupper och individer.

Våld i nära relationer
Vart tionde barn upplever våld i nära relation. Ca 17 kvinnor dör på grund av våld i nära relationer i Sverige. Siffrorna är tydliga om vilket problem våld i nära relationer innebär för alla i samhället. Trygga ger en grundbas i vad våld innebär. Vad är våld? Hur kan vi prata om våld? Vem är det som blir utsatt? Vad är normaliseringsprocessen? Hur kan vi aktivt arbeta med denna fråga?

För pedagoger
Många barn och unga människor mår idag väldigt dåligt och många av dessa är tyvärr osynliga i vuxenvärlden. All personal som arbetar med barn och ungdomar är väl medvetna om detta problem. För att känna sig säker på sin yrkesroll som pedagog som arbetar med barn som far illa så krävs det att detta ämne diskuteras ofta och på nya sätt. 

Hur kan så många barn fara illa i ett samhälle som aktivt arbetar med att barn ska ha det bra och tryggt? Blir inga barn diskriminerade? Agerar vi alltid när barn far illa? Behandlas alla barn lika? Behandlas pojkar och flickor olika? Är det alltid barns bästa som kommer i främsta rummet? Även om det inte gynnar oss vuxna? Är våra lagar skriva med tanke på barnens bästa? Varför har barn så svårt att bli betrodda när de anmäler ett brott? Varför måste barn träffa förövarna efter fällande dom? Har alla barn samma möjlighet att utvecklas till de individer de önskar? Lyssnar vi verkligen på barns önskemål? Vilka fungerande demokratiska verktyg har kommuner, skolor och förskolor för att deras verksamheter skall passa barnens önskemål?

Föreläsningen består av tre olika delar:

• Våld i nära relationer? Hur ser barns verklighet ut som upplever detta i hemmet?


• Filmen: Jag hade en mardröm visas och diskuteras.


• Anmälningsplikten, vad krävs vid en anmälning och hur går det till?Sexuellt våld
En föreläsning om sexuellt våld. Trygga använder sig utav både föreläsning och värderingsövningar. Vi tar upp olika ”gråzoner” och värderingar som finns i människors medvetande när det gäller sexuellt våld. Hur ser Sveriges statistik ut när det gäller dessa brott? Är de siffrorna att lita på och vad säger de? Tillsammans diskuterar vi vart dessa föreställningar och gråzoner kommer ifrån och hur det ser ut runt oss i verkligheten. Vilka lagar gäller och vad säger de? Vad har sexuellt våld med jämställdhet att göra? Vi diskuterar vad som menas med livsutrymme och hur vårt livsutrymme påverkas vid en våldtäkt beroende på kön. 
Under denna föreläsning så tar vi även upp den nya samtyckeslagen, vad den innebär och hur vi praktiskt kan arbeta med den. 

Trygga ger en del praktiska råd om hur man kan hjälp någon som råkat illa ut eller om man själv råkar illa ut. Under föreläsningen finns det ett stort utrymme för diskussion och funderingar. Den här föreläsningen kräver efterarbete och uppföljning i form av samtal.

Att inspirera och handleda människor, både i grupp och enskilt, är en stor och viktig del av Tryggas verksamhet.


Inspiration och handledning i barnrättsarbete
De allra flesta vet att barns rättigheter är viktiga. Men det räcker inte att veta vad barnkonventionen är. Trygga kan inspirera och handleda er i er verksamhet för att tydligare arbeta ur ett barnrättsperspektiv. Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i vår verksamhet? Vad är barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv? Har vi alla samma värderingar när det gäller detta ämne? Hur kan vi tillsammans med barnen arbeta oss framåt och bli bättre på att se världen ur barnens perspektiv?

Likabehandlingsplan – förskola och skola
Likabehandlingsplanen är barnens viktigaste dokument både inom skola och förskola. Där barnens rättigheter ligger i fokus. Det är en handlingsplan som tryggar våra barn under deras tid i förskola och skola. Alla verksamheter har en likabehandlingsplan men är den reviderad och är den aktuell? Är det något ni aktivt arbetar med varje dag? Har er verksamhet tydliga mål och handlingsplaner hur ni effektivt ska uppnå dessa mål? Många skolor och förskolor har inte möjlighet att på djupet diskutera dessa frågor och se behovet av att ha en målinriktad och aktuell likabehandlingsplan. Trygga kan som konsult hjälpa er verksamhet att bli inspirerade och komma igång med likabehandlingsarbetet på nytt. Att se detta oerhört viktiga dokument med nya ögon och hitta glädjen och tyngden att arbeta med likabehandling på olika sätt just i er verksamhet.